جابه جایی آسان و سریع با اطمینان بار سپهر

حمل بار با مزدا

حداکثر بار مجاز برای جابه جایی با مزدا 900 کیلوگرم می باشد.

باربری صنعتی

حمل بار با نیسان

حداکثر بار مجاز برای جابه جایی با نیسان 2000 کیلوگرم می باشد.

باربری صنعتی
نیاز به کمک دارید؟